"НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН"-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас МУЕА-ын баталсан нэгдсэн удирдамж төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу гүйцэтгэх "Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн"-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ. 

Аудитын нээлтэд газрын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор, Хэлтсийн дарга бөгөөд аудитын менежер, нийцлийн аудитын алба болон Дорнод аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга болон холбогдох мэргэжилтнүүд оролцлоо.

Аудитыг Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор Б.Болортуул нээж, аудитын зорилт, хамрах хүрээ, багийн бүрэлдэхүүн болон анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгөв.

Аудитыг 2019 оны 09 дугаар сарын 18-ны өдрөөс гүйцэтгэж, аудитын тайланг 2019 оны 11  дүгээр сарын 15-ны дотор ҮАГ, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэхээр төлөвлөгдсөн байна.