ABLE програмын хэрэглээ болон Авлигын эсрэг хууль, НАНБХАСЗАСЗУСТХ-ийн хориглосон заалтууд, нийтлэг гардаг зөрчлийн талаар сургалт зохион байгуулагдлаа.


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудиторын баталсан "Ажлын байрны тасралтгүй сургалт"-ын төлөвлөгөөний дагуу ABLE програмын хэрэглээ болон Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хориглосон заалтууд болон нийтлэг гардаг зөрчлүүдийн талаарх сургалтыг аудитор, мэдээллийн технологийн ажилтан, ЭБАТ М.Ухаанбилэг хийлээ.