Дорнод аймагт Монгол улсын Ерөнхий аудиторын орлогч, ажлын албаны менежер нар ажиллалаа