ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, СТАТИСТИК МЭДЭЭГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.


Дорнод дахь Төрийн аудитын газраас 2019 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр 2019 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан, статистик мэдээг ҮАГ-т хүргүүллээ.