НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2020-06-03 Дорнод аймаг

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС "ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ АВЧ АЖИЛЛУУЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ" СЭДЭВТ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

ЭРСДЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2020-05-12 Дорнод аймаг

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС "ТӨРД УЧРУУЛСАН ХОХИРЛЫГ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ" СЭДЭВТ ЭРСДЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитын тайланг баталгаажууллаа.

2020-05-08 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитын тайланг Тэргүүлэх аудиторын тушаалаар баталгаажуулан холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ.

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2020-04-30 Дорнод аймаг

ДОРНОД АЙМАГТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН БОЛОН ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНД ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ГҮЙЦЭТГЭЛ БОЛОН НИЙЦЛИЙН АУДИТААР СУМДАД АЖИЛЛАЛАА.

2020-04-06 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас МУЕА-ын баталсан нэгдсэн төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг болон Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийгдэж буй аудитуудаар сумдад ажиллалаа.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗЭЭР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

2020-04-06 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас ОНӨААТҮГ болон Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдын 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүнг танилцуулав.

ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧДАД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

2020-03-11 Дорнод аймаг

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ НАРТ ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮНГ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИД ТАНИЛЦУУЛЛАА.