ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС СУМДАД АЖИЛЛАЖ БАЙНА.


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудиторын баталсан төлөвлөгөөний дагуу санхүүгийн тайлангийн аудитын биет горим, сорилыг хэрэгжүүлэн сумдад ажиллаж байна.