САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас МУЕА-ын 2018 оны А/124 дүгээр тушаалаар батлагдсан "2018-2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын бодлого чиглэл"-ийн 10.18-д " Төрийн аудитын байгууллага санхүүгийн тайлангийн аудит эхлэхийн өмнө аудитын ажлын нөхцөл, аудит хийх багийг үйлчлүүлэгчид танилцуулж, аудитыг албан ёсоор эхлүүлнэ." гэж заасны дагуу 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийлээ. Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтэд аймгийн Засаг даргын орлогч, улсын төсвийн болон орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын удирдлага, нягтлан бодогчид мөн сумдын Засаг дарга, санхүүгийн албаны дарга нар оролцлоо. Аудитын нээлтээр газрын Дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор Б.Болортуул аудитыг гүйцэтгэх санхүүгийн аудитын баг, гэрээгээр гүйцэтгэх Хаан консалтинг ХХК болон санхүүгийн тайлангийн аудитаар анхаарах асуудлуудыг тус тус танилцууллаа.