ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БОЛОН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Үндэсний аудитын газрын баталсан нэгдсэн удирдамж төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх "Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг", "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт" сэдэвт аудитуудын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтэд газрын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын албадууд мөн аймгийн Засаг дарга болон холбогдох агентлагуудын удирдлагууд оролцлоо.