ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧДАД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас төсвийн шууд захирагч нарын жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүн, аудитаар илэрсэн нийт алдаа, зөрчлийг төсвийн ерөнхийлөн захирагчид танилцууллаа.