ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ГҮЙЦЭТГЭЛ БОЛОН НИЙЦЛИЙН АУДИТААР СУМДАД АЖИЛЛАЛАА.


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас МУЕА-ын баталсан нэгдсэн төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит болон Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт сэдэвт нийцлийн аудитаар сумдад ажиллалаа.