ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗЭЭР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төсвийн тухай хуулийн цаглабарт заасан хугацаанд ОНӨААТҮГ, ТТЗ нарт аудитын дүгнэлтийг хүргүүллээ. Санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн нийтлэг алдаа, зөрчлийн талаар орон нутгийн Дорнод телевизээр дамжуулан иргэд олон нийтэд мэдээлэв.