ЭРСДЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.


МУЕА-ын 2019 оны А/100 дугаар тушаалаар баталсан Төрийн аудитын байгууллагын 2020 онд хийх аудитын төлөвлөгөөг үндэслэн, Төрийн аудитын тухай хуулийн 15.2-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас  "Төрд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хяналт тавих тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт"-д эрсдэлийн аудитын төлөвлөгөөг баталж, аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтэд дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, санхүүгийн аудитын алба болон Дорнод аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дарга болон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга нар оролцлоо.