Үр дүнд: 10
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Гүйцэтгэлийн аудитын тайланг нийтэлж байна.Аудитын тайланДорнод аймаг2019
2.ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ КОМПАНИУДЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланДорнод аймаг2019
3.Мэргэжлийн хяналтын газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөөд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланг сайтад байршууллаа.Аудитын тайланДорнод аймаг2019
4.ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ОЛГОЛТЫН БАЙДАЛ, ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИЙДВЭР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НИЙЦСЭН ЭСЭХЭД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН ҮАГ-НАГ-2019/07/-НААудитын тайланДорнод аймаг2019
5.ТЕЗ-ийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланАудитын тайланДорнод аймаг2019
6.ТЕЗ-ийн 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланДорнод аймаг2019
7.Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газар ОНХС 2018 тайланАудитын тайланДорнод аймаг2019
8.Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газар ОНТХО 2018 тайланАудитын тайланДорнод аймаг2019
9.Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газар УТХО 2018 тайланАудитын тайланДорнод аймаг2019
10.Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газар Шилэн данс 2018 тайланАудитын тайланДорнод аймаг2019
Үр дүнд: 10