ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ

2019-04-24 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас "Төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудын худалдан авах ажиллагааны үр дүн"-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлээ.

АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2019-04-19 Дорнод аймаг

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС "МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨ"-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ГА, НА-ЫН ТАЙЛАНГ AUDIT.MN ЦАХИМ САЙТАД БАЙРШУУЛЛАА.

2019-04-11 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас УТХО, ОНТХО, ОНХС, Шилэн дансны аудитын тайланг ҮАГ болон холбогдох байгууллагад хүргүүлж, audit.mn сайтад байршууллаа.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 4 аудитын хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

2019-04-08 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас гүйцэтгэл, нийцлийн нийт 4 аудитын хэлэлцүүлгийг 2019.04.05-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд зохион байгууллаа.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүнгийн талаар мэдээллийг хийлээ.

2019-04-08 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитад хамрагдсан байгууллагуудын талаар мэдээлэл хийлээ.

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдын 2018 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг хүргүүллээ.

2019-04-03 Дорнод аймаг

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн тухай

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудад хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын санал, дүгнэлтийг хүргүүллээ.

2019-03-18 Дорнод аймаг

Дорнод аймгийн орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудын 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын санал, дүгнэлтийг хүргүүллээ.