ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧДАД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

2020-03-11 Дорнод аймаг

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ НАРТ ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮНГ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИД ТАНИЛЦУУЛЛАА.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БОЛОН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2020-03-06 Дорнод аймаг

"Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг", "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт" сэдэвт аудитуудын нээлтийг хийлээ.

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2020-01-23 Дорнод аймаг

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС СУМДАД АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

2020-01-09 Дорнод аймаг

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН БИЕТ ГОРИМ, СОРИЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ХАМТ ОЛНООС ШИНЭ ЖИЛИЙН МЭНДЧИЛГЭЭ ДЭВШҮҮЛЖ БАЙНА.

2019-12-28 Дорнод аймаг

Шинэ жилийн баярын мэндчилгээг Төрийн аудитын газрын нийт хамт олондоо дэвшүүлж байна.

ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА

2019-12-27 Дорнод аймаг

Санхүүгийн тайланд итгэмжлэл авсан байгууллагуудад Санхүүчдийн баярын шинэ жилийн арга хэмжээн дээр гардууллаа.